REGULAMIN MUFLON

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno –Wypoczynkowego Muflon

Niniejszy regulamin reguluje podstawowe zasady związane z przebywaniem w Ośrodku oraz świadczonymi usługami. Dotyczy on zarówno Gości, którzy dokonują rezerwacji bądź wykupienia Świadczeń w formie ustnej bezpośrednio w Ośrodku jak również Gości dokonujących rezerwacji w formie pisemnej, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

§ 1
 Definicje

 1. Ośrodek – oznacza Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Muflon
 2. Gość – oznacza osobę rezerwującą świadczenia w Ośrodku, odpowiadającą za realizację umowy (płatności, prawdziwość przekazanych danych, itp.) oraz osobę, która korzysta ze świadczeń
 3. Świadczenia – oznacza noclegi, wyżywienie i inne usługi oferowane przez Ośrodek

§ 2
Przepisy porządkowe

 1. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 08.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę możliwości.
 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 4. Gość ośrodkowy nie może przekazywać pokoju innym osobom.
 5. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00–22.00.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodkowy, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodkowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników Ośrodka lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku.
 7. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 9. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00–7.00.
 10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach ośrodkowych czajników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 14. Parking przy Ośrodku jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 15. Znalezione przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju ośrodkowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji Ośrodek przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub je zniszczy.

§ 3
Rezerwacje i płatności

  1. Dokonana przez Gościa rezerwacja Świadczeń traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy do czasu uiszczenia zadatku. Rezerwacja może nastąpić w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie.
  2. Gość dokonuje wpłaty zadatku na poczet Świadczeń. Wysokość zadatkui jest ustalana przez Ośrodek dla każdego typu Świadczenia odrębnie.
  3. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu do Ośrodka.
  4. Przed rozpoczęciem Świadczeń Gość ma możliwość zrezygnowania z nich. Oświadczenie o rezygnacji Gość jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Ośrodka.
  5. Gość ponosi koszty rezygnacji również wtedy gdy nie stawił się w planowanym dniu rozpoczęcia Świadczeń.
  6. W przypadku rezygnacji Ośrodek zastrzega sobie prawo żądania zapłaty niżej przedstawionych kwot będących poniesionymi kosztami i utraconymi przychodami w związku z dokonanymi już przygotowaniami.

  Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń.

  1. Koszty rezygnacji wynoszą standardowo:

  do 31 dni przed rozpoczęciem Świadczeń 40 % ustalonej ceny

  od 30 do 16 dnia 60 % ustalonej ceny

  od 15 do 3 dnia 85 % ustalonej ceny

  od 2 do dnia planowanego dnia rozpoczęcia 95 % ustalonej ceny

  1. W wypadkach wyjątkowych Ośrodek może zgodzić się na inne zasady, w tym w szczególności zaproponować Świadczenia w innym terminie uzgodnionym z Gościem.