POBYTY REFUNDOWANE

Sanatorium Uzdrowiskowe Muflon prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.

 

Turnus trwa 24 dni i ma na celu przywrócenie sprawności osobom zagrożonym długotrwałą niezdolnością do pracy,
jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji

 

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może je wydać:

 

·                                 na wniosek lekarza prowadzącego leczenie (na dowolnym formularzu), złożony przez pacjenta w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

·                                 podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,

·                                 przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,

·                                 podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

 

Z rehabilitacji tej mogą skorzystać osoby:

·                                 zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,

·                                 uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

·                                 pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujące jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w ramach prewencji rentowej ZUS jest bezpłatny: pełny koszt pobytu, obejmujący koszty rehabilitacji, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS.

Koszt dojazdu na turnus z miejsca zamieszkania i z powrotem jest refundowany przez ZUS do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd na turnus rehabilitacji należy niezwłocznie powiadomić o tym oddział ZUS

 

Wyjeżdżając na rehabilitację należy zabrać:

 

·                                 skierowanie do Ośrodka Rehabilitacyjnego wystawione przez oddział ZUS

·                                 dowód osobisty

·                                 wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych oraz posiadane karty informacyjne leczenia szpitalnego

·                                 strój kąpielowy, czepek, klapki gumowe, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, bawełnianą czapkę lub opaskę na głowę oraz bawełniane skarpety i rękawiczki

·                                 leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu

·                                 rzeczy osobiste, przybory toaletowe, dodatkowe ręczniki

Standardowe wyposażenie pokoju : ręcznik dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, talerzyk, szklanka, telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).

 

Dodatkowe dobrowolne opłaty:

·   parking niestrzeżony: 10,00 zł za jeden dzień – płatność gotówką w recepcji

·   przyjazd na turnus dobę wcześniej po uzgodnieniu z recepcją odn. Dostępności miejsc : nocleg bez wy żywienia – 120,00 zł – płatność gotówką w recepcji

·   opłata za odbiór TV: 5,00 zł – dzień / 120,00 zł – 24 dni – płatność gotówką w recepcji

 

 

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu
zgody ZUS (przedłużony w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,

skrócony w przypadku: wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy, zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej

na rehabilitację lub dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie regulaminu ośrodka).

 

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS poza rehabilitacją medyczną obejmuje: rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia oraz promocję zdrowia.

 

Istnieje możliwość przyjazdu na turnus z osobą towarzyszącą nieposiadającą skierowania z ZUS. Warunkiem jest potwierdzenie dostępności miejsc. Informacje na ten temat  znajdują się w zakładce pobyty indywidualne, Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

 

Ośrodek nie prowadzi telefonicznej lub listownej rezerwacji pokoi. Miejsca przydzielane są po przyjeździe do obiektu.

 

Pokoje 1-osobowe są przydzielane na podstawie decyzji lekarskiej wyłącznie ze względów zdrowotnych”

 

Przepustki w trakcie pobytu rehabilitacyjnego wydawane są wyłacznie w sytuacjach losowych.

 

Standardowo stosowane diety w naszym ośrodku:

 

– dieta podstawowa

 

– dieta lekkostrawna

 

– dieta cukrzycowa

 

 

Inne diety wynikające ze wskazań medycznych tylko i wyłacznie po wczesniejszej konsultacji telefonicznej z ośrodkiem przed rozpoczęciem turnusu.

 

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny w recepcji i pod numerem 33 854 27 11